fbpx

Nyereményjáték szabályzat

Juhászné Kovács Kornélia E.V., mint a Szappaniskola vezető-oktatója által szervezett Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

  1. A nyereményjáték szervezője:

1.1. A nyereményjátékot Juhászné Kovács Kornélia E.V., mint a Szappaniskola vezető-oktatója. (székhely: 9026 Győr, Gyümölcs u. 20., a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a Szappaniskola Szappankukta Online termék és/vagy szolgáltatás [online tananyag] promotálása és népszerűsítése céljából. A játék célja: minél többen megismerjék a házi szappankészítés tudnivalóit a Szappaniskola online tananyagának segítségével.

 2. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:

2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”).

A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: név és e-mail cím.

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

 

2.2. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.

 

2.3. A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semminemű vásárlási kötelezettséggel.

 

2.4. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.

 

III. A Nyereményjáték időtartama

3.1. A jelen Nyereményjáték 2020. június 20-án 12:30 órakor indul, és 2020. 07. 06-án 17:00 óráig tart.

 

  1. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége

4.1. A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

 

  1. A Játék nyereménye, a sorsolás

5.1. A Játék nyereménye – Szappankukta Online tananyag -, amely a Játékosok között a Szervező, Juhászné Kovács Kornélia által kerül kisorsolásra. A sorsolásra számítógép segítségével kerül sor a Szervező – lakhelyén – egy tanú jelenlétében a Nyereményjáték befejezését követő 3 (három) napon belül. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre. A nyeremény kisorsolása a https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/name-picker-wheel/ oldal segítségével történik.

 

5.2. Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 3 (három) napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell FB privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási címe, e-mail címe).

 

5.3. Szervező a jelen sorsoláson 2 (két) nyertest sorsol ki.

 

5.4. Szervező – előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik – a korábbi nyereménnyel megegyező vagy annál magasabb értékű – nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.

 

5.5. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

 

  1. A Játékos jogai és kötelezettségei

 

6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.

 

6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre bocsátásának ismételt megkísérlése alól.

 

6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni. A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.

 

6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül

 

6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.

 

6.7. A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 9026 Győr, Gyümölcs u. 20. vagy e-mail címén: info@szappaniskola.hu.

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is. Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben – a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre – vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A nyeremény kézbesítésében az alábbi cég vesz részt: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), azzal, hogy a cég a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt, a sorsolás közzétételéig kezeli.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a https://www.facebook.com/pg/szappaniskola/posts/?ref=page_internal internetes oldalon találhatóak meg.

 

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

 

7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

 

Juhászné Kovács Kornélia E.V.

Szappaniskola

 

Győr, 2020. 06. 20.